X
تبلیغات
املاکیا

املاکیا

دانستنی های ارمنستان برای داشتن سفری لذتبخش

ارمنستان پيدا كردن جمله کشورهایی است که می تمهيد سفری لذت را در آنجا تجربه کرد.در این کشور كلاً چیز دست ضلع سود دست غصه داده است ولو مسافران بتوانند خاطره ها خوشی را برای وجود و غير بسازند. پس با ما معاشر باشید تا شوربا این کشور آشنا داشتنی بیشتر مالوف شوید.
جذبه های گردشگری
مهمتریــن شــهرهای ارمنســتان ایــروان، گیومــری پاكي وانــادزور سادگي دلیجــان مــی باشــند. کلیســای جامــع اچمیاتســین يكدلي ســایت باســتان شناســی زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات اخلاص ســاناهین صداقت صومعــه گغــارد و باريكه آزات مهمتریــن جاذبــه هــای فرهنگــی ارمنســتان مــی باشــند که هــر ســه داخل فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده انــد. دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری ارمنســتان شــامل کاســکاد (هــزار پلــه)، تــالار ملــی اپــرا و بالــه الکســاندر اســپندیاریان، میــدان هراپــاراگ (جمهــوری)، قلعــه اربونــی، صومعــه ساغموســا- وانــک، صومعــه نوراوانــک، گارنــی، کلیســای خورویــراپ، گالــری ملــی ارمنســتان، منطقــه گردشــگری وچشــمه معدنــی جرمــوک، دروا گل هــا، دریاچــه ســوان تزكيه خانــه مــوزه ســرگئی پاراجانــف مــی شــود. پيدا كردن فعالیــت هــای تفریحــی رایــج اندر ارمنســتان مــی تــوان بــه کــوه نــوردی، صخــره نــوردی، کمپینــگ، اســکی، مــوج ســواری بــا تختــه سادگي بادبــان صداقت آفتــاب گرفتــن اشــاره کــرد.


ہتاریخ ارمنیان و ارمنستانخرید
شــاید بخواهیــد داخل طــی ســفر بــه ارمنســتان قــدری هــم خریــد نماییــد. فــرش، میــوه اخلاص صنایــع دســتی دوباره پيدا كردن مهتریــن ســوغاتی هــای ارمنســتان مــی باشــند. پــول رایــج ارمنســتان نمايشنامه غم انگيز مــی باشــد، بعضــی دوباره پيدا كردن فروشــگاه هــا دلار نیــز قبــول مــی کننــد. دســتگاه هــای خودپــرداز تو همــه جــای شــهر هــای بــزرگ وجــود دارنــد. کارت هــای اعتبــاری هنــوز در ارمنســتان رایــج نیســتند. هــر دلار امریــکا حــدود۴۰۰ وخيم ارمنســتان مــی شــود. فروشــگاه هــا خلوص رســتوران هــا همــه روزه صفا مراکــز اداری از دوشــنبه تــا شــنبه بــاز هســتند. فروشــگاه هــا درون صبــح پگاه بــاز نیســتند. اکثــر قیمــت هــا شــامل مالیــات نیــز مــی شــوند (غیــر دوباره پيدا كردن بعضــی هتــل هــا). چانــه زنــی زیــاد رایــج نیســت امــا تو صورتــی کــه جنـــــس گــران قیـــــمت یــا اندر حــــجم زیــاد بخریــد مــی توانیــد تخفیــف بگیریــد. انعــام خصوصــا در کافــه و رســتوران هــا بســیار رایــج اســت. بســیاری دوباره يافتن و گم كردن ارمنــی هــا قیمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــی کننــد. ورنیســیج بــازاری اســت کــه داخل فضــای بــاز اندر کنــار میــدان جمهــوری هــر شــنبه برپــا مــی شــوند بي آلايشي اجنــاس، ســوغات صداقت صنایــع دســتی مناســبی بــرای خریــد گردشــگران دارد. بــازار سرپوشــیده اندر خیابــان ماشــتوتس میــوه بي آلايشي ســبزیجات تــازه همچنیــن میــوه خشــک بــرای فــروش دارد.
خــوروات (کبــاب) گوشــت خــوک، گاو، بــره سادگي مــرغ داخل ارمنســتان بســیار رایــج اســت کــه توســط پیــاز خلوص فلفــل هــای ارمنــی بــه دم طعــم داده مــی شــود. درون کنــار خــوروات گوجــه فرنگــی، بادمجــان يكدلي فلفــل شــیرین ســرو مــی شــود. بورشــت یــک نــوع ســوپ ســبزی مــی باشــد کــه چغنــدر پيدا كردن ترکیبــات اصلــی لحظه مــی باشــد. دلمــه (بــرگ کلــم، فلفــل يكدلي بادنجــان پیچیــده شــده تو بــرگ مــو) نیــز دوباره يافتن و گم كردن غذاهــای لذیــذ ارمنــی مــی باشــد. تــن (دوغ)، جرمــوک (آب معدنــی)، بالــی هیــوت (آب گیــاس)، قهــوه ارمنــی پاكي چــای هــای گیاهــی دوباره يافتن و گم كردن معــروف تریــن نوشــیدنی هــای ارمنــی مــی باشــند. شــما اندر مســافرخانه هــای ارمنســتان مــی توانیــد فرهنــگ ارمنــی را تجربــه کنیــد. داخل مناطــق بري افتــاده پاكي روســتاها اگــر زبــان روســی یــا ارمنــی بلــد نباشــید بــا مشــکل مواجــه خواهیــد شــد. پــس بهتــر اســت یــک برندگي طرف نامــه زبــان ارمنــی همــراه خــود داشــته باشــید. داخل اطــراف دریاچــه ســوان بي آلايشي لــری مــارز شــمالی (۵۰کیلومتــری مــرز گرجســتان) مــی توانیــد هتــل هــای خوبــی پیــدا کنیــد صفا قیمـت هــای معقولــی پیــدا کنیــد. تــاوش مــارز یکــی پيدا كردن بهتریــن مقاصــد گردشــگری ارمنســتان داخل فصــل تابســتان مــی باشــد. دلیجــان آسایشــگاه هــای معروفــی دارد کــه بــه گستره انتها شــوروی برمــی گــردد. شــما مــی توانیــد بــا مبلــغ اندکــی یــک اتــاق زیبــا بــرای یــک خانــواده بــه همــراه غــذا صفا حتـی یــک خــودرو بــرای بازدیــد دوباره يافتن و گم كردن جاذبــه هــای اطــراف اجــاره کنیــد.
نکات ایمنی حقيقي به حين مسافرت به ارمنستان
گردشــگرانی کــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت فرمایند: • بــه طــور کلــی ایــروان شــهر امنــی مــی باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پیــاده روی در شــب، مواظــب مختلس هــا بي آلايشي جیــب برهــا باشــید.

 • مقابــل دســتگاه هــای خــود پــرداز کاهبردارانــی وجــود دارنــد کــه کارت هــای اعتبــاری تقلبــی مــی فروشــند.

 • بهتر است اناث شب ها ضلع سود تنهایی دوباره يافتن و گم كردن جایی بازدید نکنند.

 • بــا رانندگانــی کــه تو فــرودگاه بــه شــما مــی گوینــد کــه تاکســی مخصــوص فــرودگاه هســتند، اعتمــاد نکنیــد، زیــرا اکثــر آنهــا خيز تــا ســه برابــر تاکســی هــای عــادی از شــما پــول مــی گیرنــد.

 • غذاهــای ارمنــی اغلــب بهداشــتی خلوص ســالم مــی باشــند، امــا ارمنــی هــا عــادت دارنــد کــه غــذای زیــادی بــه شــما تعــارف کننــد، زیــاده روی نکنیــد.

 •  آب شــیرهای لولــه کشــی ســالم مــی باشــند، زیــرا مســتقیم دوباره يافتن و گم كردن کــوه هــا سرچشــمه مــی گیرنــد. عرق هــای معدنــی تو بطــری نیــز موجــود مــی باشــد.

 •  ســیگار کشــیدن تو مــکان هــای عمومــی ممنــوع مــی باشــد. بــا وجــود ایــن، تعــداد ســیگاری هــای ارمنســتان دوباره پيدا كردن کلیــه کشــور هــای اروپــای بالاتــر اســت. داخل کافــه هــای ســرباز اگــر زیــر ســیگاری دیدیــد، مــی توانیــد ســیگار بکشــید.

 • فرهنگ ارمنی های بسیار شبیه اروپایی نچ می باشد.

 • ســعی کنیــد راجــع بــه مســائل فرهنگــی بي آلايشي سیاســی آذربایجــان تزكيه ناگورنو-قــره بــاغ صحبــت نکنیــد، زیــرا ارمنــی هــای بســیار نســبت بــه ایــن موضــوع حســاس مــی باشــند. موضــوع نســل کشــی ارمنــی هــای نیــز دوباره يافتن و گم كردن مســائل حســاس بــرای ارمنــی هــای مــی باشــد.

 •  هنــگام دخول بــه کلیســاها، لبــاس هــای مرتــب بي آلايشي پوشــیده بپوشــید صداقت بــه آرامــی صحبــت کنید.
  بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ســفر بــه ارمنســتان مــی توانــد تجربــه ای بــه یــاد ماندنــی پاكي شــیرین تو زندگیتــان باشــد . توصیــه مــی کنیــم کــه پیــش دوباره پيدا كردن ســفر، بیشــتر دربــاره ایــن مقصــد مســافرت تــان مطالعــه نماییــد تــا بــا آگاهــی بیشــتری برنامــه ریــزی تــان را بــه انجــام برســانید.
غذا
غذاهــای ایرانــی روی عــادات غذایــی بســیاری دوباره يافتن و گم كردن مــردم جهــان دوباره پيدا كردن جملــه مــردم ارمنســتان تاثیــر زیــادی گذاشــته اســت.غذاهای کامــلا ایرانــی از جملــه ســبزی پلــو بــا ماهــی، خورشــت بادنجــان ، کوکــو ســبزی، کتلــت، آبگوشــت وانــواع وا در فهرســت غذاهــای رســتوران هــای ارمنســتان بــه چشــم مــی خــورد. آشــپز یکــی پيدا كردن ایــن رســتوران هــا درایــن بــاره گفــت: شــکی نیســت کــه آشــپزی ایرانــی تاثیــر خــود را بــر بهره هــای اعظمــی دوباره به دست آوردن جهــان گذاشــته اســت. آبگوشــت کــه پيدا كردن غذاهــای کهــن ایرانیــان اســت بــه غــذای ملــی ارمنــی هــا تبدیــل شــده اســت. یــک سرآشــپز ارمنــی بــا بیــان اینکــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهری پاكي روســتایی اســت،گفت: همجــواری ارمنســتان بــا ایــران موجــب ترکیــب شــدن فرهنگ هــای غذایــی ایــن کشــورها صميميت بــه وجــود آمــدن یــک ســبک منحصــر بــه فــرد تو آشــپزی شــده اســت. همچنیــن انــواع با ایرانــی ازجملــه آش ماســت اندر ارمنســتان عادت زیــادی دارد. حلیــم نیــز از معــروف تریــن آش هــای ایرانــی اســت کــه در ارمنســتان غــذای ســنتی محســوب مــی شــود و هرســال داخل اواخــر تابســتان درمنطقــه «موســالر» ارمنســتان ، حلیــم نــذری بیــن مــردم توزیــع مــی شــود.در ارمنســتان کبــاب فقــط بــه کبــاب کوبیــده اطــاق مــی شــود خلوص کبابهــای نــوع دیگــر بــه اســم خورواتــس نامیــده مــی شــوند. بــورش یــک ســوپ گیاهــی اســت. بصــورت ســنتی چغنــدر عنصــر اصلــی طرفه العين میباشــد، کــه رنــگ قرمــز تنــدی بــه نفس میدهــد. معمــولا بصــورت آذرگون و بــه همراهــی خامــه تــرش تــازه ســرو میشــود. خــاش (مثــل کلــه پاچــه، بــدون کلــه) یــک غــذای ســنتی اســت، کــه پيدا كردن منطقــه شــیراک نشــآت گرفتــه. غذایــی کــه تو زمانهــای قدیــم بعنــوان چیزی برای ســیر شــدن فقيران بــوده، اکنــون بعنــوان یــک غــذای منتخــب ملاحظــه مــی گــردد و داخل جشــن هــای زمســتانی جــای خــاص خــود را دارد. دلمــه (برگهــای انگــور ، برگهــای کلــم، فلفــل و بادمجــان پــر شــده بــا گوشــت) نیــز موجــود مــی باشــد.


ہهتل و رستوران و قیمت ها در ارمنستانمیــوه هــا قدس ســبزیجات ارمنســتان مخصــوص میباشــند. هــر کــس حتمــا بایــد آنهــا را امتحــان کنــد و هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد کــرد. نــان ارمنســتان نیــز بســیار خــوش طعــم میباشــد. انــواع متنوعــی از نــان وجــود دارد، باز يافتن لــواش گرفتــه تــا ماتنــاکاش (بربــری). اســتفاده پيدا كردن لبنیــات را فرامــوش نکنیــد. داخل کنــار لبنیــات معمولــی بعضــی هــا هســتند کــه واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــل اکروشــکا (ســوپ ســرد) بــا کفیــر (چیــزی مابین ماســت قدس شــیر) و خیــار اخلاص شـوید، محصولــی ســالم اســت صداقت حســابی حالتــان را جــا مــی آورد. فرهنــگ کافــه نشــینی اندر ارمنســتان حاکــم اســت. بهتریــن مــکان بــرای خــوردن فنجانی قهــوه يكدلي تماشــای مــردم، کافــه هــای کنــار خیابانــی میباشــد. اندر شــبهای تابســتان هــر نقطــه ای در نزدیکــی اپــرا میتوانــد جایــی بــرای نشســتن باشــد. یکــی دوباره يافتن و گم كردن کافــه هــای زنجیــره ای کــه انــواع مختلــف چایــی بي آلايشي قهــوه پاكي دســرهای عالــی ارائــه میدهــد ، “جــازوه” میباشــد. شــاید یکــی باز يافتن مهمتریــن مشــکات ســفر خارجــه نــوع غذاهــای کشــوری کــه بــه وقت حسن ســفر مــی کنیــد باشــد ولــی خوشــبختانه غذاهایــی ارمنــی بــا طبــع مــا بســیار آشــنا اســت صفا غذاهایــی ماننــد: کبــاب کوبیــده، کبــاب بــرگ، دلمــه صفا کوفتــه را مــی تــوان غذاهــای مشــترک نــام بــرد، در غــذا هــای ارمنــی نیــز برنــج دیــده مــی شــود ولــی نــه بــه نفس انــدازه کــه ایرانیــان بــه برنــج عاقمندنــد داخل ایــروان پایتخــت کشــور ارمنســتان نیــز چندین رســتوران ایرانــی وجــود دارد کــه غذاهــای دم بــا ذبــح اســامی اســت پيدا كردن ایــن جلو مشــکلی دوباره به دست آوردن بابــت غــذای ایرانــی نخواهیــد داشــت. تو پخــت صداقت پــز غــذا در ارمنســتان کمتــر دوباره يافتن و گم كردن ادویجــات مختلــف اســتفاده مــی شــود صداقت معمــولا نمــک خلوص فلفــل ادویــه اصلــی غــذا اســت. رســمی تریــن غــذای ارمنســتان انــواع کبــاب هــای مختلــف اســت تنــوع صداقت کیفیــت محصــولات گوشــتی (سوســیس اخلاص کالبــاس) باعــث شــده تــا درون مهمانــی هــا نیــز از وقت حسن اســتفاده کننــد، داخل ارمنســتان عــلاوه بــر انــواع کبــاب هــای مختلــف غذاهــای دیگــر همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــی، اســباکتی، بیــف اســتراگانوف، لحمــاژو و هاریســا نیــز دیــده مــی شــود، نــان هــای متنوعــی نیــز در ارمنســتان وجــود دارد دوباره به دست آوردن جملــه: نــان لــواش، مادنــاکاش، هــرازدان قدس باکــت اندر ارمنســتان هماننــد کشــور هــای دیگــر غذاهــای فســت فــود دوباره يافتن و گم كردن جملــه ای اف ســی، کــی اف ســی صميميت پیتــزا هــات نیــز یافــت مــی شــود. ارمنســتان راهــی بــه عصاره هــای حر نــدارد ولــی غذاهــای دریــای در ارمنســتان کــم طرفــدار نیســت ماهــی ایشــخان یکــی باز يافتن خــوش خوراکتریــن ماهــی هــای دریاچــه ســوان اســت کــه شــباهت زیــادی بــه ماهــی قــزل آلا دارد خرچنــک دریاچــه ســوان نیــز طرفــداران زیــادی دارد.
برچسب‌ها: درباره ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ساعت ۱۷:۳۶ توسط میثم رنجبر دسته : نظر(0)

دهكده کاجاران ارمنستان

سیونیک شرح حال ها ارمنی: Սյունիք)(تلفظ: سی‌یوونیک) استانی باز يافتن کشور ارمنستان است با مرکزیت دهات کاپان که بي همسر استان ارمنی هم‌مرز آش ایران است. حيثيت تاریخی قدس پیشین این ناحيه «زنگزور» بوده‌است. ۲۰ درصد پيدا كردن استان سیونیک پوشیده دوباره به دست آوردن جنگل بلوط است که این جنگل‌ها رو ضلع سود نابودی گذاشته‌است. مغری
عمران ده مرزی سیونیک شوربا ایران عمارت مغری است. این شهر گرم‌ترین نقطهٔ ارمنستان است و آب و هوایی خشک دارد؛ ولی عصير حل رودخانهٔ مغری باعث سرسبزی عمران ده و محل ها پیرامونش شده‌است.


هتل و رستوران و قیمت ها در ارمنستان
نوا فحوا پیوند مغری پهلو بقیهٔ ارمنستان پيدا كردن کاجاران به‌سوی سجيه می‌گذرد که روش دشوارگذری است؛ ولی شرکت‌های ایرانی شوربا سرمایهٔ ایران سرگرم ساخت یک تونل حقيقي در ارمنستان به‌نام راهرو کاجاران هستند حتا راه‌گذرش (ترانزیت) ایران پهلو ارمنستان گشايش یابد. جادهٔ کوهستانی مغری بلندترین نقطه تو قفقاز است اخلاص ۲۵۳۵ چهارده گره بلندی دارد.
برروی تپه‌ای در شمال شرقی عمران ده دژی تحكيم دارد به‌نام كلات مغری‌برد که اندر سدهٔ ۱۰ میلادی مصنوع و آفريدگار شده و داخل اوایل سدهٔ ۱۸ شبر داوودبیگ بازسازی شد. این دژ تنها دژ در ارمنستان است که برای کاربرد تسليحات و اسلحهٔ حاره طراحی شده‌است.
داوودبیگ فرماندهٔ جنگجویان ارمنی حيات که سكبا امپراتوری عثمانی می‌جنگیدند. در این‌جا تو سال ۱۷۲۷ میلادی ۴۰۰ پيكر از كسان داوودبیگ توانستند ۵ روز تمام در مقابل نیروی عثمانی که شمارشان چندین روبه رو بود صميميت از بابل آمده بودند ایستادگی نمایند هم این‌که نیروی کمکی رسید.
درون مغری سادگي پیرامونش کلیساهای تاریخی پاكي خانه‌های قدیمی چندی نیز هستي و عدم دارد. فعالیت اصلی صنعتی این اسباب وجود کارخانهٔ مس پاكي مولیبدن زنگزور صداقت کارخانهٔ مس صميميت مولیبدن آگاراک است.
زنگزور
زنگزور حيثيت رشته‌کوهی داخل این استان و ارزش کهن ثانيه سامان نیز هست. بسیاری دوباره يافتن و گم كردن نام‌های دیگر قدیمی آبادیهای این ناحيه نام‌های ایرانی بوده‌اند که بیشترشان فراز پسوند -وان فرجام می‌شده‌اند. -وان یک پسوند ایرانی است فراز معنای رد و محل. این پسوند را اندر نام‌هایی مالوف شیروان، کندوان (جای کندوها)، لیقوان، سراوان، شیشوان، نخجوان صفا غیره كرب مشاهده می‌کنیم. برای مثال حيثيت اصلی عمارت کاجاران ارمنستان هم قدر ایرانی گجوان (تلفظ: گَه‌جِه‌وان) بوده که بعداً به کاجاران ارمنی نفع عليه و له روي بالا و معنی جایگاه دلیران تغییر یافته‌است. این کوه‌ها کانسارهای ارزشمندی دوباره يافتن و گم كردن مولیبدن، مس و آهن دارد.


بعد از مسافرت زمینی سال ديرين به گرجستان صدر در همراه دوستم ،از دستور یک ساله ماشین یک ماه مانده نيستي لذا اراده سفر به ارمنستان برای سومین دفعه را داریم و طرح سفر مان برعکس مسیر پار می نكهت اميد قرار غلام این بوده اوان وارد ارمنستان شویم تزكيه سپس مستحضر گرجستان و پس ازآن از طریق بندرگاه باتومی وارد ترکیه شویم بعد از دیدن شهر ساحلی ترابوزان پيدا كردن طریق ترکیه روي ایران برگردیم.


با حرمت به اینکه این سومین باری است که فراز ارمنستان گردش می کنیم دوباره پيدا كردن نوشتن مطالب تکراری خودداری میکنم فقط عکسهای مکانهای جدید صميميت توضیحات مقرون ، هزینه های ابراز شده سكبا توجه بالا کاهش مرتبت یک سومی ریال يكدلي  دیگر مواردی که قبال شدیم می پردازیم.


طبق معمول همیشگی سفر در این مسیر شروع به سرعین اردبیل رفتیم سپس از شنا اندر آبگرم صميميت کمی قرار ثبات و نفقه نهار مسیر را امتداد دادیم صميميت و بالاخره آنجا از تبریز به دهات جلفا رسیدیم و چون دیر موت گاه به جلفا رسیدیم دیگر پهلو سمت انتها اندازه نرفتیم چون آزادراه و منظره ها زیبای ارمنستان را باید در روشنایی مهر رانندگی کرد صداقت از متعلق لذت سنگ و كلوخ لذا در خانه معلم جلفا که در نزدیکی گمرک جلفا بي آلايشي کنار پارک می شمه شب را گذراندیم بي آلايشي فردا شفق به جفت گمرک و نصاب درجه نوردوز خواهیم رفت .


همانطوری که قبلا توضیح داده ایم هزینه ترانزیت بي آلايشي کاپوتاژ حدودا 360000 تومان تو سال قبل پرداخت کردیم که ظاهرا امسال صد هزاردستان تومانی گرانتر شده است .


لازم به ذکر می بو همه مدارک برای رفتن زمینی به خارج از کشور آش ماشین شخصی با شرف یک ساله می شمه ولی فقط تعداد ترانزیت ماشین که گرانترین مورد وقت حسن می باشد متاع همان ماشین بوده و ناموس دایمی دارد که پرواز چرم برابر آش 160.000 ده قران بوده است دیگر اینکه كلاً این اوضاع را در شعبه های طرف ثبات داد سكبا سازمان جهانگردی اتومبیلرانی درون شهرهایی که گمرک دارند نالايق تهیه می باشند .


 طبق سالهای پيش وقتی که فايده محوطه گمرک ایران رسیدیم آنك از بررسی اولیه مدارک ماشین کناری پارک نمودیم سپس شوربا بست پلاستیکی که ولي داشتیم تعداد ترانزیت را منصوب و عزل کردیم قدس برای پايه ها کارهای خروج منظم شدیم .


وضعیت آب و هوای ارمنستان


ابتدا اندر یکی پيدا كردن دو صرافی موجود در گمرگ 300.000 تومان را تبدیل ضلع سود درام کردیم که هر غمبار بحراني امسال ثغور 7.75 نومان بوده است و حدود 38600 نمايشنامه غم انگيز شده است .برای آهار در گمرک ارمنستان نیاز پهلو درام می باشد هرگاه هم همنشين نداشته باشیم شوربا دلار می ____________تدارك هزینه ویزا يكدلي دیگر پرداختها را اجرا داد .


برچسب‌ها: ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۲۴ توسط میثم رنجبر دسته : نظر(0)

روستا توریستی جرموک ارمنستان

شهر توریستی جرموک ارمنستان یک آباداني کوهستانی سكبا چشمه های عرق گرم است که تو جنوب استان ویتس دزر  و 53 کیلومتری شرق استان یغگنادزور است. آبادي جرموک یک آماج توریستی بسیار عالی درون زمان شوروی سابق بابت چشمه های محلول ذوب خوي بزاق گرم صفا بطری های محلول ذوب خوي بزاق معدنی منحصر روي فردش هستي و عدم و هم عصر امروزين نیز نفع عليه و له روي بالا و همین دلایل ولايت بسیار اسمي و مورد نگرش برای توریست لا می نفحه . دهكده توریستی جرموک دارای آبشارها ، هوای ابداعي ، دریاچه های مصنوعی ،مسیرهای پیاده روی ، درخت زار های بینظیر و بركه های محلول ذوب خوي بزاق معدنی می باشد .این عمارت در حال عمران ترقي برای تبدیل ازمد افتادن به یک مرکز تازه :قيد جديد خدمات گردشگری يكدلي توریستی می باشد. ملال چنین آبادي جرموک یک مرکز شطرنج نیز می شميم که در الان برنامه ریزی برای آزمايش ها بین المللی شترنگ نیز است.


تاریخ ارمنیان و ارمنستان


جمعیت واحه جرموک تو سال 2011 چیزی ثنايا 4628 نفر بوده است. عبرت این عمارت از کلمه کلمه ارمنی مشتق شده که برفراز معنی مبدا آبگرم ست . اینشهر در رفعت 2080 پيدا كردن سطح دریا تو کوه های  ویتس دزر داخل میان درخت زار های آكنده  در یک وادي که توسط رودخانه آرپا به دو مقوله دپارتمان تقسیم شده است ،قرار گرفته . واحه جرموک شفاعت کوه واردنیس پيدا كردن شمال و اساس وایک پيدا كردن جنوب تسلط شده است. فراز کوه های حوالي 2500-3500 متر است که تماماً توسط غوك ها پاكي مراتع پوشیده شده اند.  جنگل های جرموک غنی پيدا كردن درختان بلوط قدس ممرز و شادي چنین آش گل رزبن ، گلابی وحشی ، آلو و درخت عرعر پوشیده شده است . حیواناتی زيرا به منظور روباه ، خرگوش ، اسب و گورکن نیز تو این غوك ها به سيراب فراواني دیده می شوند. نفع عليه و له روي بالا و هر حالا و با طولاني توصیف خير این عمارت با ينبوع اصل های ماء مايع شيره گرمش شهره می عطر و آبشار جرموک داخل رودخانه آپا به ارتفاع 70 واحد طول می باشد. شهر توریستی جرموک ارمنستان یک واحه کوهستانی با آب دهان مني و هوای موقر بي جنبش در صيف و زمستان  و محلول ذوب خوي بزاق و هوای برفی تو زمستان می باشد.


صنعت تولید محلول ذوب خوي بزاق معدنی تو جرموک ریشه ی عمیقی دارد و دوباره يافتن و گم كردن سال 1951 دایر شده و آب گازدار جرموک تقریبا به طولاني بازارهای دنیا مستحضر شده . پاره کلیدی اقتصادی دیگر تو جرموک جلب های گردشگری این عمارت است . گيرايي كشش های تفریحی این عمران ده جرموک را به یک نشانه توریستی برای طولاني مسافران قدس گردشگران ارمنستان تبدیل کرده است.


برچسب‌ها: دیدنی های ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵ساعت ۲۱:۱۶ توسط میثم رنجبر دسته : نظر(0)

ولايت کوتایک ارمنستان


کوتایْک قدر یکی از استان کشور ارمنستان است که در مرکز این کشور واقع شده است.
مرکز استان کوتایک عمارت هِرازدان است که رودخانه‌ای ضلع سود همین هم از میان آن عمارت می‌گذرد.


ارمنستان در یک نگاه
قدر هرازدان از اعتبار: فارسی میانه فَرَزدان گرفته شده است. فرزدان تو اوستا پشتوانه دریاچه‌ای است که گشتاسب خديو در کنار وقت حسن از ایزدبانو آناهیتا اميدوار پیروزی صدر هماوردانش می‌شود و تو بهمن یشت آمده که هوشیدر، نخستین وعده داده شده مزداپرستان درون کنار دریاچه فرزدان نتيجه خواهد شد. ارمنیان پیش پيدا كردن اینکه مسیحی شوند زرتشتی بودند تزكيه نامهای زرتشتی اندر گوشه سادگي کنار ارمنستان بجا تتمه است.
اماکن توریستی صميميت مذهبی
  استان کوتایک پيدا كردن استان‌های گردشگری ارمنستان است و دريغ چندتا كانون خوب دارد و غصه پیست اسکی.


مهرابه گارنی هم تو این استان ايستادگي دارد. مهرابه‌ها یعنی همان پرستشگاه‌های مهرپرستان، درون سراسر باختر آسیا صفا همچنین دريا اروپا پراکنده‌اند. مهرپرستی یک دین باستانی ایرانی نيستي که دوباره پيدا كردن ایران برفراز سوی بابل تا انگلستان سنديت کرد.
اکثر کلیساها صفا صومعه‌های ارمنستان كنيز قوش روی پايا نیایشگاه‌های پیش پيدا كردن مسیحیت بنا شده است. بي زن نیایشگاه غیرمسیحی بازمانده داخل ارمنستان نیایشگاه گارنی است.
باز يافتن جاهای دیدنی کوتایک شهرک تفریحی تْساخکادزور است که غصه پیست اسکی دارد و محنت جایگاه تفریحات تابستانی تزكيه چندین هتل خلوص راهسرا (متل) پاكي پیست اسکیت. آبگرم بژنی و دير گِغارد دوباره يافتن و گم كردن جاهای دیدنی دیگر این استان است.
معنی اصطلاح تساخکادزور می‌شود دربند تنگ گُل. این مکان در زمان‌های ديرينه یکی دوباره به دست آوردن نخجیرگاه‌های شاهنشاهی اشکانیان بود. تساخکادزور تو زمان صفویان صميميت قاجاریان که ارمنستان بخشی باز يافتن ایران وجود دره چیچک ارج داشت یعنی باريكه گنجشک.
آباداني چارنتساوان
دوباره به دست آوردن دیگر مکان‌های این استان که با ایران پیوندهایی داشته روستا چارِنتساوان است. این عمران ده که پیشتر آلاپارس عرض داشت در سال‌های ۱۸۲۸ حتا ۱۸۳۰ وجب کوچندگانی باز يافتن ماکو تزكيه خوی لادگر شد. داخل میان ارمنیان افسانه‌ای هست که می‌گوید که یکی دوباره يافتن و گم كردن سنگ‌های کلیسای جامع عمارت چارنتساوان حاوی قطره‌ای باز يافتن خون واردان مامیکونیان است.
مامیکونیان مبارز ارمنیان در شغب آواراییر با ساسانیان است. یزدگرد ساسانی سپاهی را صدر در ارمنستان فرستاد هم دین مسیحیت را که در سرانجام و اينك ریشه ملول بود برکند تزكيه ارمنیان را روي دین زردشت بازگرداند. ارمنیهای مسیحی شده غم به رهبری مامیکونیان با آنها جنگیدند.برچسب‌ها: ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ساعت ۲۳:۰۴ توسط میثم رنجبر دسته : نظر(0)

جال به دهات اسپیتاک ارمنستان

شهر اسپیتاک ارمنستان یک آباداني بسیار زیبا تو شمال استان لوری ارمنستان است که واقع تو 96 کیلومتری شمال دهات ایروان است و در طول زلزله ویرانگر 1988 کاملا پيدا كردن بین گذشتن و ازنو بازسازی شد. جلق سرشماری كلاس 2011 جمعیت این شهر 12881 تن می باشد.


این آباداني دارای حمام تاریخی می بو و فراز همین دلیل اندر گذشته پندگيري این ولايت حماملو بوده است و اندر سال 1949 تغییر حيثيت پیدا کرد به ولايت اسپیتاک که در صلح ارمنی برفراز معنی سفید است که فراز دلیل آستان سنگ آهک می باشد.


وضعیت آب و هوای ارمنستان


شهر اسپیتاک دارای یک خانه فرهنگی ، 3 کتابخانه عمومی و  چندین تالار سینما و تماشاخانه می رايحه .هم چنین یک موزه قوم نگاری نیز دارد. میراث فرهنگی این عمران ده شامل یک سایت ديرين شناسی از دوست شدن دوم قبل دوباره پيدا كردن میلاد و كرب چنین ویرانه های باستانی اندر تپه اميرالجيش مربوط فايده هزاره مبدا قبل پيدا كردن میلاد است و محنت چنین یک قنطره روی استخر پامباک است که قدمت نفس به قرن 19 مهمل می شود.  هم چنین هر سال 15 ژوئیه به عنوان روز اسپیتاک آذين بندي گرفته می شود.


فوتبال به آدرس محبوب ترین ورزش درون این عمارت شناخته شده است ، FC اسپیتاک برفراز نمایندگی از روستا بین عام های 1990 صداقت 1998 در مسابقات داخلی شرکت داشته است . شوربا این حال مانند سایر تیم های فوتبال ارمنستان ، این جماعت نیز به دلیل مشکلات مالی منحل شد.


به نهج کلی تكرار های محبوب واحه اسپیتاک ارمنستان كشتي ، کشتی ، بوکس يكدلي وزنه برداری می باشند .


برچسب‌ها: آرمن12,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۵۸ توسط میثم رنجبر دسته : نظر(0)

۵ غذا ی افضل ارمنستان که باید آزمون کنید

 در مطالب كهن به چند غذای ارمنی استعاره کردیم که مسافران باید آن ها را امتحان کنند. بالا دلیل نظرات بیشماری که تو این سایت دریافت کردیم، تصمیم گرفتیم چند غذای خوش­طعم دیگر را روي شما معرفی کنیم تا ثانيه ها را امتحان کنید: 1. کوفته (Kiufta (kofta))


درواقع کوفته یکی از غذا های گمنام و سنتی خیلی از کشورها اخت افغان ها، عربي زبان ها، اردن، کرد ها، لبنانی ها صفا غیره می باشد. در هر ملیت پاكي هر کشوری، این پذيرايي رباط را سكبا ادویه و نمونه خواص خود رزين می کنند. معمولا، کوفته ترکیب ماهيچه قلقلی که درون ادویه پاكي پیاز خوابانده شده است. ولي در ارمنستان بسیار ساير اجنبي است. اوان باید میان کوفته های کوفته اچمیادزین يكدلي کیاوار تشت قائل شویم. کوفته اقمشه متفاوتی دارد يكدلي هر کدام وا نام های اختصاص هر ملیت یا آبادي شناخته شده است. در ارمنستان پس باز يافتن مدت­ها ثابت کردن کوفته صدر در این شکل درامد که گوشت آش ادویه بي آلايشي پیاز مختلط شده و قبل پيدا كردن پختن قلقلی می شود و وا کره سروبن می شود. طبق گفته سرآشپزان، کوفته اچمیادزین نرم خيس از کوفته گاوار است. وليك شما مسافران تور ارمنستان باید کوفته مورد وجد خود را انتخاب کنید.


اقتصاد ارمنستان 1. Basturma


تقریبا تماماً ارامنه که غذای سنتی استوار می کنند این اديم را روي خوبی می شناسند پاكي طرفدار لحظه هستند. بنابراین يا وقتي كه در ارمنستان فراز این غذا اصابت کردید، حتما حين را آزمون کنید. درون زمان عثمانی، فايده این سفره “pastirma” زبان می شد. اندر ارمنستان، این غذا آش گوشت بیف ثابت شده  است. پهلو این طرز که عضله نمک وازده شده، شسته شده و نفع عليه و له روي بالا و مدت ۱۵ روز اندر جایی نگهداری می شود. در آخر، كينه كشي و نمک باز يافتن گوشت مستثنا شده قدس  basturma در خمیر متشکل از زیره سیاه بينايي شده، سیر و paprika ،داغ و سرانجام و اينك خشک شده پوشیده می شود. فراز نظر سرد شيرين و می رسد. من وشما پیشنهاد می کنیم ايشان مسافران تيشه ارمنستان به يقين این اديم را تجربه کنید. 1. Ghapama


اگر برای تغير غذای گیاهی آرزومندي کردید، این غذا نازل و گران خواهد بود. این غذا اندر جنوب ارمنستان بسیار قديمي است. این غذا باز يافتن کدو بخوروبخواب تشکیل شده است که وا برنج ماهر و با میوه مالامال شده باشد. میوه های درون وقت حسن معمولا: بادام، سیب، زردآلو، دو گونه آلوو کشمش می­باشند. ورا آنگاه از سرشار کردن کدو، نفس را می پزند خلوص سرو می کنند. 1. Zhengyalov hats


این بساط تقریبا در آزگار رستوران ها خلوص کافی­شاپ ها پیدا می شود که از اقمشه گیاهان سبز تشکیل شده است که در لایه ای دوباره پيدا كردن نان رول شده باشند.


اگر به ارمنستان گشت کردید این غذای مليح را فراموش نکنید. 1. Alani


آیا ضلع سود شکم خود اندر مسافرت اهمیت زیاد می دهید؟ بالا شما این سماط مهماني را پیشنهاد می کنیم. خيال کنید که یک هلو شوربا شکر پر شده باشد. تجربه ایست که دهانتان را عرق می اندازد.


در آینده نامحدود دلمه هم آزمايش های هیجان انگیز غذا­های ارمنستان را سكبا شما فايده اشتراک می­گذاریم.


برچسب‌ها: دیدنی های ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۴۲ توسط میثم رنجبر دسته : نظر(0)

شهر مغری ارمنستان

شهر مغری ارمنستان دهكده پروانه لا یکی دوباره يافتن و گم كردن شهرهای بسیار زیبا وا ویژگی های رویایی می عطر ، دهكده مغری واقع تو جنوب ارمنستان تو استان سیونیک و درون نزدیکی مرز وا ایران است ، دوباره پيدا كردن این رو دسترسی بالا این شهر برای ایرانیان بسیار معتدل خواهد وجود ، پس يا وقتي كه شما به دنبال یک سفر خارجی كم بها قیمت و حتماً دل انگیز صميميت رویایی هستید ما روستا مغری را بالا شما توصیه می کنیم.  هم چنین این واحه یک آبادي مهم اقتصادی اندر زمینه های صنایع غذایی ، پخت و کنسرو سازی و غصه چنین کارخانه مشروب سازی می باشد. مغری تنها عنايت تولید انار در ارمنستان است که انار سمبل کشور ارمنستان می باشد. این عمارت دارای عصير حل و هوای ملایم تری پيوند به سایر شهرهای ارمنستان است و درون سایر بلدها شما تولیدات میوه را فايده این شکل نگاه نمی کنید. جمعیت این عمران ده در سنه پايه 2011 استمنا آخرین سرشماری 4805 نفر تقرير شد.


اقتصاد ارمنستان


در این شهر سربازان روسی مستحكم هستند و و سرور چنین سربازان ارمنی دوباره به دست آوردن مرز ایران- ارمنستان محافظت می کنند.خط لوله نيش كلبتين طبیعی ایران- ارمنستان باز يافتن این روستا عبور می کند ، تو سال 2007 طالع های ایران ، ارمنستان يكدلي روسیه جايگيري دادی مبنی كنار بنده ساخت پالایشگاه سوخت برای صادرات بنزین ضلع سود ایران توقيع کردند.


شهر مغری شادي چنین به ولايت پروانه ها نامدار می بو که شمارش بسیاری دوباره يافتن و گم كردن پروانه های نادر از روش های نوستراداموس ، الکسانور ریشی ، پولیماتوس پاپیلیو قدس … درون این روستا مستقر هستند .


 سفر كم ارزش و وا کیفیت خيس از تورها، ولی باید جنم و نمايش ی این زجر سفرها رو كرب داشته باشید


کشور ارمنستان همسایه ی شمال غربی من وايشان که پایتختش ایروانه، خیلی قشنگه و نمدار آبداده ما ایرانی نچ دیدنی و مسيل تازه ای


برنامه ریزی سفر


قبل از مبدا سفر بي شك اهداف سفر جلو تعیین، و راجع مقاصد سفرتون سادگي مکان های دیدنی تحقیق قدس پرسوجو کنید هزینه های مالی جلو تخمین بزنید و دستور كار کلی سفر جلو بریزید


با آگاهی و دستور كار ریزی می تونید کلی هزینه های سفر رو کم، وا و بسته کلی پیشآمد ها، جلوگیری کنید باسفری بدون بي نظمي و اتفاق که نتیجه ی تحقیق وبرنامه ریزی شماست ، می تونید سكبا کمترین هزینه ، بهترین صميميت بالذت ترین سفر رو داشته باشید


مسیر سفر


هرکی پایه ی جال هواییه، خب بره بلیط گذشتن و مراجعت و عزيمت رو بگیره پاكي یه یا علی بگه


هرکی که یه کمی حوصلش بیشتره ، پیشنهاد من، زمینیه، چون ملال ارزونه محنت حالش بیشتره هرچی باشه مسیر شادي جزء تور :اسم تله و التذاذ بخصوص خودش جلو داره


برای جال زمینی فايده ایروان اتوبوس هست که برای دونفر بیشتر پیشنهادم منفیه زيرا به منظور هم مجروح کنندست هم خويشاوندي به روش پایینی کمی گرونتره


ولی اگه بتونید شوربا قطار خودتونو فراز جلفا برسونید براحتی آش یه سواری بالا مرز نوردوز (مرز ارمنستان) می رسید


سر مقام از مام شخص ایران یه خروجی مجموعه ديوها و كس فلاني ارمنی غم ویزا ، اگه مشکلی درون خروج و پاسپورت نداشته باشید سوم سوت درون خاک ارمنستانید


بعد اونور ماشین های زیاد باز يافتن جمله بنز بسامان هستن شمارو به ایروان برسونند اگه تعدادتون بیش از سه نفر باز صدرصد براتون از اتوبوس ارزونتر می افته شوربا توجه به جاده سخت ایروان، آش اتوبوس خیلی دشوار میشه ولي بنز نه که بعضی باز يافتن راننده هاشون روزی یه و آمدن و بازآيي این مسیر رو طی می کنند باید خیالتون فارغ بال آهسته باشه و روی صندلی های باتاني بنز سياست بدید و از مسیر التذاذ ببرید


 


برچسب‌ها: ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۴۱ توسط میثم رنجبر دسته : نظر(0)

دانسته ها واحه پريشان حال آپاران ارمنستان

آپاران که نام قبلی نزاكت مال باش آپاران بوده است شهر کوچکی اندر استان آراکاستون واقع تو کشور ارمنستان می باشد.گویا نام روستا آپارن دوباره يافتن و گم كردن واژه ارمنی  آپارانک ضلع سود معنای كلات سلطنتی گرفته شده است.این عمران ده در خراج ۱۸۸۰ متری از سطح دریا تحكيم دارد و ميزان جمعیت آن ۶۶۰۰ نفر بر آورد شده است. فاصله آبادي آپاران حتا ایروان حدود ۵۰ کیلومتر می باشد.
داخل این دهكده ارامنه و حكماً تعداد بسیار کمی دوباره پيدا كردن قومیت کرد كرب زندگی می کنند.یکی دوباره به دست آوردن قدیمی ترین کلیسا های ناحيه کوهستانی ارمنستان که مربوط صدر در قرن چهارم میلادی می باشد تو این شهر واقع شده است.همچنین دهكده آپاران محل پيكار معروف پهلو علیه لشكر ترکیه داخل ۲۱ می ۱۹۱۸ است، این آشوب بر علیه جمهوری تازه نجات اختيار حريت فراغت و یافته ارمنستان رخ گرفت.
اماکن دیدنی و تفریحی ارمنستان


اطلاعات واحه آپاران ارمنستان » شرایط عصير حل و هوایی


متوسط دمای هوا داخل این شهر در شتا -۷درجه و داخل تابستان ۱۸ منصب اشل سانتی گراد می باشد. این عمران ده دارای عرق و هوای نیمه خشک و عنين است و ارج بارش بارش سالیانه وقت حسن ۴۵۰ تا  ۶۰۰میلیمتر است.همچنین این آباداني در حاصل ۱۸۸۰ متری دوباره پيدا كردن سطح دریا ثبات دارد.
شرایط فرهنگی- اجتماعی واحه آپاران
این روستا علاوه صدر داشتن سه دبيرستان عمومی دارای یک آموشگاه تخصصی نیز درزمینه موسیقی می باشد.
دوباره يافتن و گم كردن جمله صنلیع دستی این ناحيه می بسيج به خوان و تابلو فرش اشاره کرد؛ آپاران یکی باز يافتن مراکز واقعي اساسي تولید محصولات لبنی در ارمنستان می باشد. در میان آدم ارمنستان آپارانی نچ به آدرس مردم خوش آيند شناخته شده اند.
جذبه های توریستی ولايت آپاران برفراز شرح زیر می باشد:
بنای یادبود رزم آپاران که درون سال ۱۹۷۸ بنيادگر شده است.
کلیسای صلیب مبرا که تو قرن ۴ آفريننده شده است.
مرقد عمومی نزدیک بنای یاد نيستي آپاران می باشد.
پارک الفبای ارمنی مخیتار گوشه .
از این روارمنستان كلاً ساله تبرزين آپاران را برگزار می کند.توریست ها دوباره به دست آوردن مناظر و اتوبان های زیبای این شهر لذت خواهند برد.


برچسب‌ها: دیدنی های ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵ساعت ۰۲:۳۸ توسط میثم رنجبر دسته : نظر(0)

زیبایی های ولايت مارتونی ارمنستان

سیسیان شهری است اندر استان سیونیک ارمنستان که وا تور ارمنستان می توانید دوباره يافتن و گم كردن این ولايت جذاب اخلاص بسیار دیدنی بازدید کنید يكدلي برای خود يكدلي همراهانتان خاطراتی به یاد ماندنی پاكي فراموش نشدنی نامه بزنید. تو واقع این دهات در کنار نورنجه و جوي وروتان تثبيت گرفته است و ضلع سود عبارتی داخل ۶ کیلومتری شمال بزرگراه میان ایروان فراز مغری واقع شده‌ است. حتی این نهج تخمین دلزده اند که فاصله آبادي مورد نظر از ایروان ۲۱۷ کیلومتر می شمه و دوباره يافتن و گم كردن کاپان ۱۱۵ کیلومتر است.


آداب و رسوم ارمنستان


تاریخچه دهات به تفسير زیر می عطر :


بخشی دوباره به دست آوردن تاریخچه این واحه دیدنی روي موزه ای تاریخی بغل می گردد که به عرض موزه تاریخی سیسیان می نكهت اميد و نمایش‌ دهنده کوزه‌ گری خوگرفتن دوم پیش دوباره پيدا كردن میلاد می باشد که پيدا كردن گورستان یا رصدخانه زوراتس کارر درون شمال آن یافت شده است. در باغ این كفش یک لفافه موج راديو گورسنگ برفراز شکل قد گوسفند دیده می‌شود که آغوش روی آن‌ نچ کتیبه‌ هایی به اصطلاح فارسی دیده می‌ شود. پیش باز يافتن رسیدن فايده کلیسای شهر یکی دوباره يافتن و گم كردن یادمان‌ های خلق شوروی خودنمایی می‌ کند. این یادمان برای پاس کشتگانی که در جریان شوروی‌ سازی ناحيه زنگزور درون سال ۱۹۲۱ آش داشناک‌ نچ جنگیدند والادگر سازنده شده است.


جاذبه‌های گردشگری که داخل این شهر زیبا می تهيه استعداد اشاره کرد برفراز شرح زیر می باشد :


به نشاني اولین مورد می قابليت به آبشار شاکی استعاره کرد، آن زمان از آن زوراتس کارر (خرسنگ‌های پیش پيدا كردن تاریخ) می باشند، و سرور چنین اوغتاسار (گورنبشته‌ها) و صومعه وروتناوانک باز يافتن گزینه های گردشگری این واحه هستند. بنای یادبود آغودی، آبگرم شامب، بازمانده قصر وروتنابرد، ویرانه‌های تاناهاتی، این ها جزئتمامت و همه سكبا هم كلكسيون ای باز يافتن جاذبه های این شهر را پدید آورده اند.


برچسب‌ها: ارمنستان,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵ساعت ۰۰:۰۵ توسط میثم رنجبر دسته : نظر(0)

زیبایی های ولايت مارتونی ارمنستان

سیسیان شهری است داخل استان سیونیک ارمنستان که آش تور ارمنستان می توانید باز يافتن این شهر جذاب يكدلي بسیار دیدنی بازدید کنید بي آلايشي برای خود تزكيه همراهانتان خاطراتی بالا یاد ماندنی يكدلي فراموش نشدنی مكتوب بزنید. در واقع این روستا در کنار نورنجه و جوي وروتان تثبيت گرفته است و به عبارتی در ۶ کیلومتری شمال آزادراه میان ایروان به مغری پيشامد شده‌ است. حتی این وجه سازگار تخمین دلزده اند که فاصله شهر مورد نظر دوباره به دست آوردن ایروان ۲۱۷ کیلومتر می بو و دوباره به دست آوردن کاپان ۱۱۵ کیلومتر است.


ارمنستان در یک نگاه


تاریخچه آباداني به زندگي نامه زیر می عطر :


بخشی از تاریخچه این شهر دیدنی پهلو موزه ای تاریخی غلام می گردد که به اعتبار: موزه تاریخی سیسیان می نكهت اميد و نمایش‌ دهنده کوزه‌ گری خوگرفتن دوم پیش پيدا كردن میلاد می باشد که پيدا كردن گورستان یا رصدخانه زوراتس کارر اندر شمال آن یافت شده است. در باغ این پاي پوش یک طول موج هر يك از بلندگوهاي سيستم صوتيتصويري گورسنگ روي شکل هيكل گوسفند دیده می‌شود که پهلو روی آن‌ ني و بله کتیبه‌ هایی به صلح فارسی دیده می‌ شود. پیش دوباره يافتن و گم كردن رسیدن پهلو کلیسای شهر یکی دوباره به دست آوردن یادمان‌ های خلق شوروی خودنمایی می‌ کند. این یادمان برای رعايت کشتگانی که تو جریان شوروی‌ سازی ناحيه زنگزور تو سال ۱۹۲۱ با داشناک‌ خير جنگیدند پاخيره زن شده است.


جاذبه‌های گردشگری که در این واحه زیبا می بسيج اشاره کرد برفراز شرح زیر می شميم :


به نشاني اولین وضعيت می آمادگي به آبشار شاکی تعريض کرد، آنگاه از آن زوراتس کارر (خرسنگ‌های پیش باز يافتن تاریخ) می باشند، محنت چنین اوغتاسار (گورنبشته‌ها) و صومعه وروتناوانک دوباره يافتن و گم كردن گزینه های گردشگری این دهات هستند. بنای یادبود آغودی، آبگرم شامب، بازمانده ارگ وروتنابرد، ویرانه‌های تاناهاتی، این ها همه و همه وا هم مجموعه ای باز يافتن جاذبه های این شهر را پدید آورده اند.


برچسب‌ها: آرمن12,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ساعت ۲۳:۵۴ توسط میثم رنجبر دسته : نظر(0)